Zaznacz stronę

Zobacz wyniki konkursu fotograficznego "obiektyw(na) #UE

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować o wyborze zdjęć do II etapu konkursu fotograficznego „obiektyw(na) #UE”.

Zgodnie z regulaminem spośród nadesłanych zdjęć w drodze weryfikacji formalnej oraz ostatecznej decyzji jury do II etapu zakwalifikowało się 17 prac konkursowych.

Zdjęcia konkursowe II etapu:

 • Łomżyńskie bulwary, autor zdjęcia: Magdalena Niewińska
 • Biblioteka w Czerwonem Gmina Kolno, autor zdjęcia: Karolina Olszak
 • Łomżyńskie bulwary, autor zdjęcia: Dominika Zabielska
 • Rejs pod unijną banderą, autor zdjęcia: Stanisław Ulatowski
 • Muzeum nowoczesności, autor zdjęcia: Łukasz Knop
 • Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej, autor zdjęcia: Paula Kowalewska
 • Wolna Warmia, autor zdjęcia: Luz Longo
 • Puszczański dzięcioł, autor zdjęcia: Bartłomiej Kosiński
 • Imponderabilia #UE, autor zdjęcia: Monika Kiełczewska
 • Europejska Architektura przyszłości, autor zdjęcia: Adrian Rynkiewicz
 • Uśmiechnij się jedziesz Green Velo w Gołdapi, autor zdjęcia: Mateusz Świtaj
 • Wieża wodna, autor zdjęcia: Piotr Mierzejewski
 • „Działania” Unii Europejskiej, autor zdjęcia: Alicja Łożyńska
 • Kanał Ostródzko-Elbląski, autor zdjęcia: Irena Bykowska
 • W oczekiwaniu: autor zdjęcia: Ilona Maciejuk
 • Podlasie w Unii Europejskiej, autor zdjęcia: Sławomir Niedzwiecki
 • „Futbolowe marzenie – Stadion Miejski w Białymstoku, autor zdjęcia: Aleksandra Forfa

Drugi etap konkursu fotograficznego „obiektyw(na) #UE” czyli głosowanie internautów na zdjęcia konkursowe rozpoczyna się w dniu 09.10.2017 o godzinie 12.00 i potrwa do dnia 31.10.2017 do godziny 12.00.

UWAGA !

Szanowni Państwo,

Głosowanie internautów na zgłoszone zdjęcia w konkursie fotograficznym „obiektyw(na) #UE” kończy się w dniu 31.10.2017 roku o godzinie 12.00.

Jednak wyniki, które pozostaną po tej godzinie na stronie do głosowania nie są jeszcze wynikami oficjalnymi.

Wyniki oficjalne wraz z ilością głosów jaka zostanie oddana na poszczególne zdjęcia zgodnie z regulaminem konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3.11.2017 roku o godzinie 12.00 po szczegółowej ich weryfikacji.

W biurze organizatora w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 38, będą do wglądu wszystkie szczegółowe informacje o oddanych głosach, oraz głosach anulowanych, które zostały oddane nieprawidłowo.

Czynności te podyktowane są troską o prawidłowy i przejrzysty przebieg konkursu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

UWAGA !

Zgodnie z punktem 35 regulaminu konkursu fotograficznego „obiektywna #UE” dodaje się podpunkt c i d w punkcie 24 regulaminu w następującym brzmieniu:

c/ Każdego dnia można oddać jeden głos na maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe (z jednego adresu IP)

d/ W przypadku wykrycia prób oddawania głosów z jednej puli adresów IP operatorów telekomunikacyjnych np. wykorzystując urządzenia mobilne wielokrotnie logując się do sieci telekomunikacyjnej dowolnego operatora celem pobrania nowego adresu IP by ponownie oddać głos będzie skutkowało reakcją organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich głosów a w przypadku powtarzania się takiej sytuacji wykluczenia zdjęcia uczestnika z głosowania internetowego.

Informacja o postępowaniu w takim wypadku zostanie dostarczona uczestnikowi na adres mailowy.

SKRÓCONY REGULAMIN KONKURSU

Konkurs fotograficzny „obiektyw(na) #UE”

 1. Organizatorem Konkursu jest Barbara Kudrycka Poseł do Parlamentu Europejskiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 09.05.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć zdjęcia o tematyce związanej z Unią Europejską w województwie Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim.
 4. Uczestnikiem Konkursu, tj. osobą mogącą dokonać zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu, może być osoba, która posiada miejsce zamieszkania, bądź zameldowania na terenie województwa Podlaskiego lub Warmińsko-Mazurskiego. Może to być wyłącznie osoba fizyczna, która ma ukończone 16 lat, bez względu na obywatelstwo, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego/prawnego, z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 5. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać wyłącznie 1 Zdjęcie.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace wcześniej nigdy niepublikowane, nieudostępnione w internecie, które nie były wcześniej zgłaszane do udziału w innych konkursach, a ponadto są oryginalnymi pracami autora.
 7. Uczestnik dokonuje zgłoszenia Zdjęcia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego poprzez wypełnienie wymaganych pól. Formularz dostępny jest na stronie www.kudrycka.pl/konkurs
 8. Zgłoszenia Filmów mogą być dokonywane w okresie od dnia 09.05.2017 r. do dnia 25.09.2017 r.
 9. Nagrodami w Konkursie są:

1 miejsce:

– aparat fotograficzny z akcesoriami(o wartości 2000 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia. Podatek od nagrody zostanie w całości opłacony przez Organizatora Konkursu.

2 miejsce:

– aparat fotograficzny z akcesoriami(o wartości 1700 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia. Podatek od nagrody zostanie w całości opłacony przez Organizatora Konkursu.

3 miejsce:

– aparat fotograficzny z akcesoriami(o wartości 1400 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia. Podatek od nagrody zostanie w całości opłacony przez Organizatora Konkursu.

miejsca 4-10:

– 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autorów Zdjęć.

nagroda specjalna przyznana przez Posła do Parlamentu Europejskiego Barbarę Kudrycką:

– kamera(o wartości 1000 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia.

 1. Spośród zgłoszonych Zdjęć zostanie wyłonionych w drodze głosowania, przez Jury powołane przez Organizatora max. 26 Zdjęć do II Etapu konkursu – głosowania internautów.
 2. Głosowanie Jury trwa od dnia 26.09.2017 r. do dnia 08.10.2017 r.
 3. Informacja o Zdjęciach II Etapu i Uczestnikach, którzy dokonali Zgłoszenia tych Zdjęć, zostanie podana do wiadomości publicznej na podstronie Serwisu w dniu 08.10.2017 r.
 4. Spośród Zdjęć II Etapu zostanie wybranych 10 najlepszych Zdjęć w drodze głosowania przez Internautów.
 5. Głosowanie Internautów trwa od dnia 09.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.
 6. Ogłoszenie Zwycięzców i przyznanie Nagrody Głównej oraz nagród rzeczowych nastąpi nie później niż do dnia 03.11.2017 r.
 7. Ostateczny termin wydania nagród upływa w dniu 30.11.2017 r.
 8. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.