Traktaty rzymskie: 60-ta rocznica

Pod koniec drugiej wojny światowej Europa była wielką ruiną, a zdolność produkcyjna wielu państwa była zniszczona. Z tych ruin wyłonił się nowy projekt współpracy. Podpisane w 1957 roku traktaty rzymskie stały się podstawą odbudowy Europy. Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, podkreśla kluczową rolę tych traktatów w kształtowaniu Europy, jaką znamy obecnie. To, co widzimy aktualnie jest wynikiem 60 lat pokoju i wolności. Młodsze pokolenie nie pamięta do jakiego stopnia europejskie rodziny ucierpiały podczas obydwu wojen. To jest niebywałe osiągnięcie, którego musimy bronić. Musimy ruszyć naprzód, gdyż wolność trzeba bronić każdego dnia. Wcześniej w 1951 r. sześć państw stworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, aby stymulować odbudowę gospodarki i pomóc w zagwarantowaniu trwałego pokoju, tworząc wspólny rynek dla tych podstawowych surowców wojennych. Aktywnie promowany przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana traktat EWWiS został podpisany w Paryżu przez Francję, Niemcy Zachodnie, Luksemburg, Belgię, Holandię i Włochy. Nad Europą powiało zmianami. Integracja europejska nie ukształtuje się od razu, ani z jednym krokiem. Będzie powstawała poprzez konkretne osiągnięcia, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Decydujący krok w kierunku integracji europejskiej podjęto 12 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej. 25 marca 1957 roku przedstawiciele tych samych sześciu państw spotkali się w Rzymie, aby podpisać traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą, bazę prawną przyszłej Unii Europejskiej. Traktaty rzymskie zobowiązywały sygnatariuszy do stopniowego zniesienia opłat celnych w ramach rzeczonego wspólnego rynku, aby stymulować wolny handel między tymi państwami. Ustanowiły one także wspólne opłaty celne dla towarów sprowadzanych na wspólny rynek z zewnątrz.

W oparciu o swobodny przepływ towarów, ludzi, kapitału i usług, wspólny rynek doprowadził do szybkiego wzrostu wymiany handlowej, tworząc co najmniej 2,75 mln nowych miejsc pracy w latach 1992-2006. W centrum ożywienia gospodarczego Europy w latach 60 i 70 znajdowała się Wspólna Polityka Rolna, która przeznaczyła dużą część budżetu EWG na wyeliminowanie głodu i stymulację wzrostu gospodarczego. Traktaty rzymskie wprowadziły także specjalne programy pomocy dla najuboższych regionów, mające chronić je przed skutkami nowej konkurencji i stworzyły podstawy Europy socjalnej, na przykład w sferze równych płac dla kobiet i mężczyzn. Nadzwyczajny sukces wspólnego rynku sprawił, że inne państwa europejskie także chciały dołączyć. W ciągu 60 lat od podpisania traktatów rzymskich, urośliśmy z 6 państw do 28 i ze 180 milionów obywateli do ponad 500 milionów. W 1992 r. traktat z Maastricht zastąpił Europejską Wspólnotę Gospodarczą Unią Europejską, określając dalej wymiar naszych swobód. Strefa Schengen wyeliminowała granice wewnętrzne, wprowadzając ostatnie poprawki do swobodnego przepływu ludzi i towarów. W 2002 r. po długim procesie integracji gospodarczej wprowadzono euro jako wspólną walutę. Niedawno Unia przejęła nową odpowiedzialność w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Teraz po 60 latach pokoju Europa stoi wobec nowych wyzwań w postaci globalizacji i chaosu finansowego. Europa nie ma jeszcze wszystkich rozwiązań, ale wielu ma nadzieję, że ta 60-ta rocznica będzie okazją, aby ponownie rozpalić optymizm ojców założycieli współczesnej Europy. To o wiele więcej niż niż rynek i konkurencja. To moment, aby zacząć jeszcze raz. Rocznica podpisania traktatów rzymskich jest okazją, aby zbliżyć Europę do obywateli. Musimy zaproponować im solidne plany wobec bezrobocia, szczególnie wśród młodych, wobec terroryzmu oraz imigracji. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jedność europejska jest kluczowa. UE musi zmienić się na lepsze, nie osłabiając się jednak.

Źródło:

https://www.europarltv.europa.eu/pl/programme/eu-affairs/treaty-of-rome-60-year-anniversary